Fyzikální vlastnosti                            Ochrana proti horku                           Technologické parametry     

slunečnice

Součinitel tepelné vodivosti při objemové hmotnosti 26,85 kg/m3    0,036 W/mK
Součinitel tepelné vodivosti při objemové hmotnosti 50,61 kg/m3    0,048 W/mK
Tepelný odpor při tloušťce vrstvy 20 cm    R=5m2K/W
Objemová hmotnost po aplikaci    28 – 65 kg/m3
Vlhkost (při expedici)    cca 8 %
Hořlavost dle zpracování    C1 – B
Šíření plamene    0 mm/min
Použití v tepelném rozsahu    od -50 °C do 80 °C
Relativní navlhavost při teplotě 20° a relativní vlhkosti 90 %    16,62 % hm


Výrobek nepodléhá plísním a houbám. Na drobné hlodavce působí odpudivě. Výrobek nezpůsobuje korozi kovů.


Tepelně izolační vlastnosti
Jedním z nejlepších a zároveň i nejlevnějších izolačních materiálů je samotný vzduch. Z tohoto faktu vyplývá i následná zásada, že tepelně izolační vlastnosti materiálu velice úzce souvisí s objemem vzduchu v něm obsaženého, tzn. jeho objemovou hmotností. Čím více vzduchu bude daný materiál v dané jednotce objemu obsahovat, tím bude lehčí, a současně s tím bude mít i lepší tepelně izolační vlastnosti. Důležité je si to uvědomit zvláště u materiálů, které umožňují vysokou variabilitu své objemové hmotnosti jako např. betony, plynosilikáty, plynobetony, dřeva, aj.  

Hlavním kritériem pro určení tepelně izolačních vlastností materiálu, je "součinitel tepelné vodivosti", který charakterizuje schopnost materiálu vést teplo. 

Tepelně izolační parametry jsou u Climatizeru Plus naměřeny dle následujícího přehledu:

Součinitel tepelné vodivosti l:

0,0368 Wm-1K-1 při obj. hm. 26,85 kg.m-3 - suchý
0,039 Wm-1K-1 při nástřiku s vodou
0,042 Wm-1K-1 při nástřiku s pojivem 

Ve všech nových  materiálech  a normách(ČSN 730540-2 - 2002) je v současnosti  používána veličina "Součinitel  prostupu tepla"  - U  stanovovaná ve  W/(m2.K). Jedná se zjednodušeně řešeno o převrácenou hodnotu tepelného odporu.Stanovuje se v rámci normových požadavků na veškeré prvky celé skladby  konstrukce včetně vlivů přestupových tepelných odporů, tepelných mostů a pod. 

"Tepelný odpor" konstrukce, který se předepisoval v minulosti  v normě , je stanovován podílem tlouštky vrstvy materiálu v metrech a součinitelem tepelné vodivosti a nadále se používá při výpočtech a dimenzování konstrukcí.  
V ČSN normách se při charakteristikách jednotlivých materiálů dále setkáváme s pojmem "měrné teplo". Označuje množství tepla nutného dodat materiálu, aby se ohřál z jedné teploty na druhou při daném tlaku a hmotnosti. Porovnáváním jednotlivých stavebních materiálů, se lehce dá zjistit, že tato veličina je nepřímo úměrná součiniteli tepelné vodivosti. Čím méně materiál obsahuje vzduchu při daném objemu, tím méně izoluje, a tím více dokáže naakumulovat do sebe tepla.  
Přesná fyzikální definice:
Měrná tepelná kapacita
Značka: c
Jednotka: 1 J/kg . K
Měrná tepelná kapacita vyjadřuje jaké množství tepla přijme 1 kg látky, když se ohřeje o 1°C. Měrná tepelná kapacita je pro každou látku jiná, najdeme ji ve
fyzikálních tabulkách.
Měrné teplo vody je 4180 J/kg . K
Měrné teplo suchého vzduchu 1010 J/kg . K
Měrné teplo Climatizeru cca. 1640 J/kg . K
Měrné teplo Skelné vaty cca. 940 J/kg . K
Měrné teplo Kamenné vlny cca. 880 J/kg . K
Měrné teplo měkkého dřeva cca. 2510 J/kg . K
Měrné teplo železobetonu 1020 J/kg . K
Měrné teplo cihel plných 920 J/kg . K  
Druh materiálu obvodových stěn v nové výstavbě by měl být volen v závislosti na akumulaci tepla, tedy na způsobu užívání a vytápění. Akumulace tepla je daná vzorcem: 

 

 kde λ součinitel teplené vodivosti

      c měrná tepelná kapacita

      ρ objemová hmotnost  
Akumulace tepla je tedy přímo úměrná součiniteli tepelné vodivosti, měrné tepelné kapacitě a objemové hmotnosti užitého materiálu. V této souvislosti je vždy při navrhování konstrukcí nutno brát ohled na požadavky při užívání a na požadovaný komfort a tepelnou pohodu.  

Proto můžeme říci, že všechny konstrukce se pohybují mezi dvěma extrémy. Konstrukce extremně lehká s vysokou izolační schopností a nízkým nárokem tepla na ohřev konstrukce a na druhé straně konstrukce z materiálu s velkou objemovou hmotností, která má sice nízkou izolační schopnost, ale velkou akumulaci energie.  
Z tohoto důvodu se v současné době přistupuje k sendvičovým konstrukcím, kde se uplatňují přednosti obou typů konstrukcí.  
Tento postup je výhodný i při dodatečném zateplování objektu. Zvláště výhodná se jeví  při dodatečném zateplování skladba z pohledu od interiéru:
původní zděná konstrukce
dodatečná účinná izolace s nízkým difuzním odporem
Tímto způsobem se dosáhne zvýšení tepelného odporu konstrukce při zachování akumulačních vlastností.

Z výše uvedených informací vyplývá, že konstrukce zateplené Climatizerem se oproti zateplení jinými izolanty vyznačují i lepšími akumulačními schopnostmi což výrazně zlepšuje pohodu bydlení jak v zimně tak i v létě.  
U lehkých skeletových konstrukcí lze tak použitím Climatizeru zvýšit komfort obývání, protože teplotní stabilita této konstrukce ve srovnání s jinými izolanty je vyšší. Vhodná je rovněž kombinace například s deskami sádrokartonu. Často se například používají 2 vrstvy sádrokartonu tlouštky 15mm na vnitřní straně lehké konstrukce. To přispívá lk dalšímu nárůstu efektu akumulace a navíc sádrokarton velmi dobře reguluje i vlhkostní pohodu.
O NÁS
CLIMATIZER PLUS
ČASTÉ DOTAZY
FIRMY V EVROPĚ pracující s celulozovou izolací
VIDEO KE STAŽENÍ
FOTOGALERIE
CERTIFIKÁTY
KRBY
ODKAZY
PRODEJ
CENÍK
KONTAKT

Bureš mob:  737 706 696
Knap mob: 604 868 555
e-mail: bures@foukana-izolace.cz